Sammanfattning av senaste möten

2021-06-10

På kort tid har SFKK arrangerat tre möten.

I samband med vårmötet i klinisk kemi i Umeå arrangerades ett välbesökt digitalt årsmöte den 26/5 och omedelbart efter att det avslutats hade den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte.

Vid årsmötet avtackades Ivar Tjernberg efter två intensiva och produktiva år som ordförande för föreningen och Mats Ohlson valdes till ny ordförande. Britta Willman från Umeå välkomnades som ny suppleant och i övrigt var det idel bekanta ansikten i den nya styrelsen.

Den nyvalda styrelsen hade ett första ordinarie möte den 4/6. Vid detta möte dominerande tre frågor. Dels organisationens postanalytiska rekommendationer som snart kommer att publiceras, dels IVDR och dess påverkan på den kliniska kemin i Sverige och därtill arbetet med att skapa en ny hemsida och innehållet i denna. Dessutom fortgick arbetet med att producera texter om klinisk kemi till internetmedicin.se, diskussionen om tillgången på utbildningar i klinisk kemi och deras eventuella SK-status, fem remisser och en del annat.

Läs mer »

Viktig information om avi samt hantering av nya SLS-medlemmar

2021-05-10

Angående föreningsanknutna medlemmar som fått avi från SLS

SLS har nyligen skickat ut påminnelseavi till individuella medlemmar. Enligt uppgift har en del av er medlemmar, som är ”föreningsanknutna” medlemmar i SLS, fått dessa avier vilket naturligtvis är fel. Tag då kontakt med SLS på mejladress: medlem@sls.se. Då ser de till att rensa bort er ur registret över individuella medlemmar och ni kommer inte att få någon mer avi från SLS. Skulle ni ha råkat betala in avgiften på avin återbetalar SLS den så fort ni hört av er.

Anledningen till att felen uppstått är att när SLS samkört registren i syfte att rensa bort föreningsanknutna medlemmar i registret över SLS individuella medlemmar har de inte gått på personnummer utan andra uppgifter såsom mejladress med mera. Dessvärre är det inte ovanligt att man uppger olika adressuppgifter i olika register varför samkörningen inte gav hundraprocentig träffsäkerhet.

Läs mer »

SFKKs rekommendation om tillgång till tidskrifter

Styrelsen har utarbetat ett förslag på tidskrifter som ett regionalt sjukhusbibliotek, som minst, bör ha tillgång till. För att se vilka titlar som ingår vänligen klicka här

Läs mer »

Sammanfattning av SFKKs fjärde styrelsemöte 2021

2021-05-05

Vid årets fjärde, extrainsatta, lite kortare styrelsemöte fastslogs en miniminivå av klinisk kemisk litteratur som sjukhusbibliotek bör erbjuda. Denna rekommendation finns publicerad här på hemsidan under fliken gott & blandat. Dessutom togs förberedelserna inför vårmötet i hamn, fyra remisser diskuterades, en principdiskussion om huruvida kurser inom klinisk kemi bör ha SK-status fördes och styrelsen enades om vem vi vill nominera till ordförande för NFKK när en sådan ska väljas.

Läs mer »

Sammanfattning av SFKKs tredje styrelsemöte 2021

2021-04-15

Mötets mest framträdande punkt handlade om postanalytiska rekommendationer samt larmlistor över kraftigt avvikande analyser. Vad gäller de postanalytiska rekommendationerna har ett förslag utarbetats och styrelsen hoppas kunna presentera denna rekommendation offentligt inom kort. Vad gäller larmlistor över kraftigt avvikande analyser låter sig någon sådan rekommendation inte författas i nuläget, dock kommer en litteraturrekommendation i ämnet att utarbetas för publicering.

Vidare fortsätter arbetet med att hålla klinisk kemi-Sverige välutbildad genom att arrangera kurser samt ta fram rekommendationer för ST-läkare, och snart är det vårmöte!

Läs mer »

Sammanfattning av SFKKs andra styrelsemöte 2021

2021-03-23

Årets andra möte handlade framförallt om postanalytiska funderingar. SFKK har som ambition att utverka en nationellt verkande rekommendation för hur laboratorisk postanalys bör bedrivas. Arbetet är i sin linda och gav upphov till många funderingar i styrelsen.

Andra frågor som diskuterades var ST-rekommendationer med anledning av uppgraderingen av den existerande checklistan och de nya föreskrifterna från socialstyrelsen, det kommande vårmötet samt en modernisering av hemsidan.

Läs mer »

Sammanfattning av SFKKs första styrelsemöte 2021

2021-02-16

SFKK:s första styrelsemöte för året handlade mycket om framtiden för vårmötet i klinisk kemi. Pandemin ställde den tidigare planeringen på ända, men nu finns det en plan för hur mötet åter ska bli en årlig sammankomst för alla inom vårt fält. Andra stora frågor som arbetades med var styrelsens tankar kring den varande och kommande ST-utbildningen inom klinisk kemi, postmortala analyser samt referensintervall för gravida. Utöver detta diskuterades nomineringar till tre olika arbetsgrupper inom IFCC och en remiss från Läkaresällskapet diskuterades.  

Nästa möte hålls den 9/3. 

Läs mer »

Medlemsavgift 2021

2021-02-09

Kära SFKK-medlem,

Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2021. Avgiften är 500 kr för läkare och 350 kr för icke-läkare och ska vara betald senast 2021-03-08.

Medlemsavgiften betalas till:

Bankgironr 178-6946 eller Swish 1233885704

För medlemmar som bor utomlands: IBAN SE349020 0000090232893936    SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

SFKK är nu medlemsförening i SLS (Svenska Läkaresällskapet). Detta innebär att du som är läkare nu också automatiskt blir medlem i SLS mot att medlemsavgiften har höjts från 350 till 500 kr.

Hedersmedlemmar behöver inte betala medlemsavgift i SFKK eller SLS.

Det går inte att svara på detta mail. Var vänlig använd nedanstående mailadress om du vill fråga något eller meddela att du av någon anledning inte längre vill vara medlem i föreningen .

Med vänliga hälsningar

Eva Landberg

Skattmästare för SFKK (Svensk förening för Klinisk Kemi)

Email: eva.landberg@regionostergotland.se

Läs mer »

Sammanfattning av SFKK:s tionde styrelsemöte år 2020

2020-12-15

Styrelsen sammanträdde per telefon. Fokusfrågan för mötet var ST-utbildningen i klinisk kemi. Mycket tid lades vid arbetet med att uppdatera våra rekommendationer för vad som ingår i en ST-utbildning, att bevaka att relevanta kurser för ST-läkare arrangeras samt hur existerande internutbildningar vid Karolinska och Sahlgrenska kan spridas till fler åhörare. Andra viktiga frågor vid mötet var arrangerande av framtida vårmöten i spåren av Covid 19-pandemin, arbetet med en nationell definition av fasta inför provtagning samt arbetet med att modernisera organisationens hemsida. Dessutom fattades beslut om att acceptera Peru som medlem i IFCC och vem som ska nomineras till EFLM:s arbetsgrupp för postanalys.

Läs mer »

SLS arrangerar ”State of the Art Covid-19”

2020-11-09

SLS arrangerar tillsammans med sina sektioner  ”State of the Art Covid-19” som är ett webbaserat vetenskaplig möte som vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården. Under två dagar erbjuds ett vetenskapligt program med keynoteföreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner.

Evemanget äger rum 15-16:e december 2020.

Se Vetenskapligt program_state of the art covid19 alternativt besök SLS hemsida för mötet för mer information och anmälan. SLS har öppnat för möjlighet till gruppbokningar som ger mycket förmånligt pris till verksamheter och organisationer som bokar fler än 10 platser före 27/11.

Deadline för abstrakt är den 15/11. Tre posterpris på 10000kr vardera delas ut!

Läs mer »