En summering av höstens styrelsemöten

Den 21:a september höll SFKK årsmöte  anslutning till höstmötet i klinisk kemi i Jönköping. Detta möte blev en föga braskande historia då 2021 års styrelse omvaldes i sin helhet och inga större ändringar genomfördes i vår verksamhet eller stadga.

Den nygamla styrelsen for sedan på internat till västkusten den 25-26/10. Vid internatet hölls konstituerande styrelsemöte liksom ordinarie styrelsemöte nummer elva för året. Vid styrelsemötet utvärderades höstmötet i klinisk kemi i Jönköping parallellt med att förberedelserna för vårmötet i klinisk kemi i Göteborg 2023 accelererade. SFKK kommer vid detta möte arrangera en session om patientnära analys som vi hoppas kommer bli en kioskvältare! Vidare diskuterades IVDR, Svenska läkaresällskapets fullmäktigemöte, den redaktionella representationen i de nordiska tidskrifterna inom klinisk kemi mm.

Vid internatet i övrigt anlades ett mer visionärt anslag och diskussionen handlade främst om vilka fokusområden styrelsen ska arbeta med det närmaste året, där till exempel fortbildning ansågs angeläget.  En återkommande fråga är också hur vi engagerar våra medlemmar. Om du som medlem är intresserad av att påverka SFKK:s arbete, eller vara del i det, är det inte långt till nästa årsmöte som arrangeras i Göteborg redan våren 2023!