Nyheter

Sammanfattning av SFKKs tredje styrelsemöte 2021

2021-04-15

Mötets mest framträdande punkt handlade om postanalytiska rekommendationer samt larmlistor över kraftigt avvikande analyser. Vad gäller de postanalytiska rekommendationerna har ett förslag utarbetats och styrelsen hoppas kunna presentera denna rekommendation offentligt inom kort. Vad gäller larmlistor över kraftigt avvikande analyser låter sig någon sådan rekommendation inte författas i nuläget, dock kommer en litteraturrekommendation i ämnet att utarbetas för publicering.

Vidare fortsätter arbetet med att hålla klinisk kemi-Sverige välutbildad genom att arrangera kurser samt ta fram rekommendationer för ST-läkare, och snart är det vårmöte!

Läs mer »

Sammanfattning av SFKKs andra styrelsemöte 2021

2021-03-23

Årets andra möte handlade framförallt om postanalytiska funderingar. SFKK har som ambition att utverka en nationellt verkande rekommendation för hur laboratorisk postanalys bör bedrivas. Arbetet är i sin linda och gav upphov till många funderingar i styrelsen.

Andra frågor som diskuterades var ST-rekommendationer med anledning av uppgraderingen av den existerande checklistan och de nya föreskrifterna från socialstyrelsen, det kommande vårmötet samt en modernisering av hemsidan.

Läs mer »

Sammanfattning av SFKKs första styrelsemöte 2021

2021-02-16

SFKK:s första styrelsemöte för året handlade mycket om framtiden för vårmötet i klinisk kemi. Pandemin ställde den tidigare planeringen på ända, men nu finns det en plan för hur mötet åter ska bli en årlig sammankomst för alla inom vårt fält. Andra stora frågor som arbetades med var styrelsens tankar kring den varande och kommande ST-utbildningen inom klinisk kemi, postmortala analyser samt referensintervall för gravida. Utöver detta diskuterades nomineringar till tre olika arbetsgrupper inom IFCC och en remiss från Läkaresällskapet diskuterades.  

Nästa möte hålls den 9/3. 

Läs mer »

Medlemsavgift 2021

2021-02-09

Kära SFKK-medlem,

Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2021. Avgiften är 500 kr för läkare och 350 kr för icke-läkare och ska vara betald senast 2021-03-08.

Medlemsavgiften betalas till:

Bankgironr 178-6946 eller Swish 1233885704

För medlemmar som bor utomlands: IBAN SE349020 0000090232893936    SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

SFKK är nu medlemsförening i SLS (Svenska Läkaresällskapet). Detta innebär att du som är läkare nu också automatiskt blir medlem i SLS mot att medlemsavgiften har höjts från 350 till 500 kr.

Hedersmedlemmar behöver inte betala medlemsavgift i SFKK eller SLS.

Det går inte att svara på detta mail. Var vänlig använd nedanstående mailadress om du vill fråga något eller meddela att du av någon anledning inte längre vill vara medlem i föreningen .

Med vänliga hälsningar

Eva Landberg

Skattmästare för SFKK (Svensk förening för Klinisk Kemi)

Email: eva.landberg@regionostergotland.se

Läs mer »

Sammanfattning av SFKK:s tionde styrelsemöte år 2020

2020-12-15

Styrelsen sammanträdde per telefon. Fokusfrågan för mötet var ST-utbildningen i klinisk kemi. Mycket tid lades vid arbetet med att uppdatera våra rekommendationer för vad som ingår i en ST-utbildning, att bevaka att relevanta kurser för ST-läkare arrangeras samt hur existerande internutbildningar vid Karolinska och Sahlgrenska kan spridas till fler åhörare. Andra viktiga frågor vid mötet var arrangerande av framtida vårmöten i spåren av Covid 19-pandemin, arbetet med en nationell definition av fasta inför provtagning samt arbetet med att modernisera organisationens hemsida. Dessutom fattades beslut om att acceptera Peru som medlem i IFCC och vem som ska nomineras till EFLM:s arbetsgrupp för postanalys.

Läs mer »

SLS arrangerar ”State of the Art Covid-19”

2020-11-09

SLS arrangerar tillsammans med sina sektioner  ”State of the Art Covid-19” som är ett webbaserat vetenskaplig möte som vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården. Under två dagar erbjuds ett vetenskapligt program med keynoteföreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner.

Evemanget äger rum 15-16:e december 2020.

Se Vetenskapligt program_state of the art covid19 alternativt besök SLS hemsida för mötet för mer information och anmälan. SLS har öppnat för möjlighet till gruppbokningar som ger mycket förmånligt pris till verksamheter och organisationer som bokar fler än 10 platser före 27/11.

Deadline för abstrakt är den 15/11. Tre posterpris på 10000kr vardera delas ut!

Läs mer »

Astrup-tävlingen 2020 är avgjord!

2020-10-13

Se video från Astrup-tävlingen genom att klicka här

Läs mer »

SFKKs aktiviteter under året 2020

2020-09-08

Kära medlemmar!

En del av er kanske funderar på vad SFKK gör och anledningar till att vara (och bli) medlem. Därför tänkte jag ta tillfället i akt att dela med mig som ordförande av några av de aktiviteter som styrelsen ägnar sig åt. Uppdragen i styrelsen är ju ideella och det mesta får skötas parallellt och utöver de normala tjänster vi har. SFKK är en intresseorganisation för klinisk kemi i Sverige och en del av Svenska Läkaresällskapet (SLS). Vi är ju nu också på god väg att bli medlemsförening i SLS och som del i SLS får SFKK regelbundet, vanligen minst någon till några gånger i månaden remisser med frågor att ta ställning till och bevaka ur vårt perspektiv från olika myndigheter och organisationer. Detta är en löpande uppgift för oss. Utöver det så bevakar SFKK specialistutbildningen (t.ex. med ST-kurser) för ST-läkare i vår specialitet som ju är en mycket viktig och central fråga för specialitetens fortlevnad och status. En relativt nystartad aktivitet är att ST-läkare får i uppgift att skriva texter om vanligt förekommande kliniskt kemiska analyser som sedan efter kvalitetsgranskning publiceras via www.internetmedicin.se. Här slås två flugor i en smäll i och med att ST-läkaren får läsa på och öva sig i att sammanfatta och uttrycka sig i skrift samtidigt som vi också syns tydligare gentemot övrig hälso- och sjukvård.

SFKK är ju en liten, men viktig förening och i den mån vi kan och har kapacitet till försöker vi påverka och synas inte bara i hälso- och sjukvård men ibland även i samhället i stort. Detta året har ju minst sagt varit speciellt och utmanande på många sätt och vis i brinnande coronapandemi. Flera av de profilområden som SFKK avsett att arbeta vidare med, t.ex. en vision/rekommendation för postanalys, har fått stå tillbaka för aktiviteter kopplade till pandemin. SFKK har exempelvis under våren bistått FoHM med kunskap, bakgrund och input i de rekommendationer för hantering av potentiellt smittförande prover på laboratorier som publicerats via FoHM. Diskussionerna har böljat fram och tillbaka och det har varit särskilt viktigt att belysa de villkor och arbetsförhållanden som råder på de flesta kliniskt kemiska laboratorierna i landet för att nå hanterbara rutiner och samtidigt minimera riskerna för laboratorie-personalen. Jag anser att vi lyckats ganska väl med detta och är glad för att det inte tycks blivit någon större spridning av Covid-19 på laboratorierna i landet. SFKK har även medverkat till det vårdprogram som koordinerats av Infektionsläkarföreningen om Covid-19 och som blev klart i sin första version i slutet av juni. Våra insatser och bidrag vad gäller kliniskt kemiska analyser i vårdprogrammet var mycket uppskattade. Ytterligare ett inslag mer mot allmänheten var det debattinlägg jag tog initiativ till och skrev i SvD 2 maj tillsammans med Föreningen för Klinisk Mikrobiologi om antikroppstestning vid Covid-19.

Detta är bara ett axplock av de aktiviteter som styrelsen bevakar och ägnar sig åt. Jag hoppas att ni medlemmar känner att vi i styrelsen företräder er på ett bra sätt och känner förtroende för oss. Om det är någon särskild fråga som ni önskar ta upp till diskussion så tveka inte att höra av er till någon av oss i styrelsen! Ni är också varmt välkomna att delta i det digitala årsmötet som äger rum 6 oktober, vgs separat inbjudan och kallelse.

Med hopp om en ljusare framtid till er alla!

Vänligen,

Ivar Tjernberg

Ordf SFKK

Läs mer »

Årsmöte i SFKK tisdagen 6 oktober kl 17.00

2020-09-07

Varmt välkomna till digitalt årsmöte i SFKK tisdagen 6 oktober kl 17.00!

På hemsidan finns nu kallelse till SFKKs årsmöte 2020 samt verksamhetsberättelsen och ekonomiska rapporter för 2019. Med anledning av coronapandemin kallar styrelsen denna gång till ett digitalt årsmöte, se medlemsmail för uppgifter om hur du ansluter till mötet. 

Mötet kommer att äga rum kl 17.00 tisdagen 6 oktober 2020 med Zoom.

Vi hoppas att möjligheten att delta på distans denna gång möjliggör medverkan för ännu fler medlemmar!

Mycket varmt välkomna till mötet!

Med vänliga hälsningar

SFKKs styrelse

Läs mer »

Medlemsavgift 2020

2020-03-12

Kära SFKK-medlem,

Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2020. Avgiften är 350 kr och ska vara betald senast 2020-04-09.

Medlemsavgiften betalas till:

Bankgironr 178-6946 eller Swish 1233885704

För medlemmar som bor utomlands: IBAN SE349020 0000090232893936    SWIFT  ELLFSESS

Det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

På senaste årsmötet beslutades att SFKK ska bli medlemsförening i SLS (Svenska Läkaresällskapet). Detta innebär att medlemsavgiften i SFKK kommer att höjas till 500 kr nästa år (2021) och inkluderar då även medlemskap i SLS. För icke-läkare kommer medlemsavgiften i SFKK under 2021 inte höjas och fortfarande vara 350 kr. Observera att du som vill vara medlem i SLS under 2020 måste betala denna medlemsavgift separat.

Hedersmedlemmar behöver inte betala medlemsavgift i SFKK.

Meddela mig om du av någon anledning inte längre vill vara medlem i föreningen.

Med vänliga hälsningar

Eva Landberg

Skattmästare SFKK

Email: eva.landberg@regionostergotland.se

Läs mer »