Sammanfattning av SFKKs andra styrelsemöte 2021

Årets andra möte handlade framförallt om postanalytiska funderingar. SFKK har som ambition att utverka en nationellt verkande rekommendation för hur laboratorisk postanalys bör bedrivas. Arbetet är i sin linda och gav upphov till många funderingar i styrelsen.

Andra frågor som diskuterades var ST-rekommendationer med anledning av uppgraderingen av den existerande checklistan och de nya föreskrifterna från socialstyrelsen, det kommande vårmötet samt en modernisering av hemsidan.