Viktig enkät för ST-läkare i oktober 2014

Socialstyrelsen har sedan januari 2013 i uppdrag att upphandla specialistkompetenskurser, så kallade SK-kurser för ST-läkare. Inför beslutet om vilka kurser som Socialstyrelsen ska upphandla görs en behovsanalys baserad på regeringens strategier inom hälso- och sjukvårdsområdet, specialitetsföreningars och studierektorers uttryckta kursbehov, Socialstyrelsens rapporter, samt statistik på tidigare års söktryck.

Socialstyrelsen önskar bredda denna behovsanalys genom att föra in ST-läkarnas perspektiv gällande kursbehov. Denna enkät syftar till att kartlägga ST-läkarnas behov av kurser inom olika ämnesområden utifrån ST-läkarnas utbildningsplaner. ST-läkarna får på detta sätt möjlighet att vara med och påverka det framtida kursutbudet, vilket gör det viktigt att ST-läkare inom er specialitet får möjlighet att svara på enkäten så vi kan ta just deras kursbehov i beaktande.

 

Enkäten är utformad på det sätt att ST-läkarna kommer att få svara på frågor om framtida kursbehov utifrån de kursämnen som ni har varit med och utvecklat inom projektet Kursämnen under ST. På det sätt kan vi se vilka kursämnen inom respektive specialitet som det kommer finnas ett behov av kurs inom under kommande år.

 

Då det i dagsläget inte finns något register över landets ST-läkare, kan Socialstyrelsen inte skicka enkäten direkt till ST-läkarna. Enkäten kommer istället att finnas publicerad på Socialstyrelsens hemsida under oktober månad.